Select Language:  ENGLISH   |   KISWAHILI

Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na Asasi ya Kiraia ya Care International, Tanzania, iliandaa mkutano wa siku tatu (3) wa Kikosi Kazi (Task Force) uliofanyika katika ukumbi wa Edema, Mkoani Morogoro tarehe 8-10/9/2016. Mkutano huu ulihusu utekelezaji wa makubaliano na mapendekezo yaliyotolewa wakati wa mkutano wa wadau wa upangaji, usimamizi na utekelezaji wa mipango ya matumizi ya Ardhi uliofanyika Morogoro tarehe 4-5/08/2016. Moja ya mapendekezo ya mkutano huu ilikuwa ni kuunda Kikosi Kazi kitakachoshughulikia utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na wadau katika mkutano huo. Hivyo, Tume ilifanya mawasiliano na Makatibu Wakuu wa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Maendeleo ya Uvuvi; Maliasili na Utalii na TAMISEMI ili kuteua Wajumbe wa Kikosi kazi hiki. Vile vile, Tume ilifanya mawasiliano na Asasi za Kiraia za Care International, Oxfam Tanzania, MVIWATA, Chama cha Wafugaji Tanzania, Ujamaa-CRT, na TNRF ili kupata wajumbe ambao waliungana na wale wa kutoka katika Idara na Taasisi za Serikali ili kuunda Kikosikazi.

Mkutano ulifunguliwa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Dkt. Stephen Nindi na mwakilishi wa Asasi za Kiraia kutoka Care International Bi. Mary Ndaro. Wote kwa pamoja walisisitiza kuwa utatuzi wa changamoto mbalimbali ikiwemo migogoro ya Ardhi inayoendelea nchini ni jukumu la kila mdau wa Sekta ya ardhi. Hivyo, kwa kushirikiana pamoja kwa wadau wote katika uandaaji utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi kutasaidia kupunguza migogoro ya ardhi nchini.

Malengo ya mkutano huo yalikuwa haya yafuatayo:

 1. Kupitia changamoto na mapendekezo yaliyoibuliwa wakati wa mkutano wa wadau na kuyapanga kulingana na vipaumbele na uzito wa changamoto au pendekezo.
 2. Kubainisha na kuandaa mikakati ya utekelezaji wa mapendekezo na kukabiliana na changamozo zilizoibuliwa.
 3. Kubainisha na kutambua Taasisi, Asasi za kiraia na mashirika yanayoshughulika na upangaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya Ardhi nchini, kwa ajili ya kuandaa kanzi data
 4. Kuandaa mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo yaliyoibuliwa katika mkutano wa wadau wa uadaaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya Matumizi ya Ardhi nchini,
 5. Kuandaa mfumo wa uratibu na mawasilisano baini ya Wizara, Idara, Taasisi na wadau mbalimbali
 6. Kuandaa mpango wa elimu kwa umma juu ya masuala mbalimbali ya upangaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini
 7. Kuandaa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mpango kazi na utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini.

Mara baada ya kukamilika kwa kazi ya Kikosi kazi, hatua inayofuata ni kurejesha kwa wadau wote mpango kazi pamoja na mipango mingine ya elimu kwa umma, uratibu na mawasiliano pamoja na mpango wa tathmini na ufuatiliaji wa utekelezaji wa mpango kazi ulioandaliwa

 

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli amemteua Bw. Fidelis Mutakyamilwa kuwa Mwenyekiti wa Bodi ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kuanzia tarehe 29 Agosti, 2016. Bw. Fidelis Mutakyamilwa ni Mwanasheria Mkuu wa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii wa LAPF.

Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Mhe. William Lukuvi amezindua rasmi Kamisheni ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi leo tarehe 15 Oktoba 2016. Kamisheni ya Tume ambayo Waziri ameizindua leo ina Makamishna sita ambao wameteuliwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kutoka sekta za umma, sekta binafsi na sekta za kijamii. Tukio hili limefanyika mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. John Pombe Magufuli kumteua Fidelis Mutakyamilwa kuwa Mwenyekiti wa Kamisheni kuanzia Agosti 26, 2016.

Makamishna wanaounda Kamisheni hiyo ni Bw. Paulo M. Tarimo (Mkurugenzi Idara ya Mipango ya Mjatumizi ya Ardhi, Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi), Bw. Denis I. Bandisa (Mkurugenzi –TAMISEMI), Bi. Sarah A. Kyessi (Sekta Binafsi), Dkt. Nebbo J. Mwina (Mkurugenzi Msaidizi Kitengo cha Wanyamapori ,Wizara ya Maliasili na Utalii), Eng. Seth Phili Lusema (Mkurugenzi Mkuu Tume ya Taifa ya Umwagiiliaji) na Bi. Florence Maridadi Mwanri (Katibu Mtendaji Msaidizi Tume ya Mipango). Kwa mujibu wa Sheria ya Upangaji Matumizi ya Ardhi Na. 6 ya Mwaka 2007, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Tume Dkt Stephen J. Nindi ndiye anakuwa Katibu wa Kamisheni.

Katika hotuba yake ya uzinduzi, Waziri ameiagiza Kamisheni hii mpya kusimamia shughuli za Tume na kuhakikisha kwamba Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi inakidhi matarajio ya wananchi na kuleta tija na mahusiano mazuri kwa wadau wote wa mipango ya matumizi ya ardhi.

Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na Asasi za Kiraia za Care International-Tanzania, Jumuiko la Maliasili Tanzania na Oxfam Tanzania waliandaa na kuwezesha kufanyika kwa mkutano wa wadau wa siku mbili (2) kuanzia tarehe 4 hadi 5 ya Mwezi Agosti 2016 ili kujadili masuala yanahusu uratibu wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Mkutano huo ulihudhuriwa na wadau mbalimbali kutoka Wizara, Taasisi, pamoja na Asasi za Kiraia zinazojihusisha na masuala ya rasimlimali za ardhi.

Malengo ya mkutano huo ni pamoja na kubadilishana uzoefu, kujadili changamoto na mapendekezo katika upangaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Pia mkutano huu ulilenga kuimarisha uratibu na ushirikiano baina ya sekta mbalimbali zinazohusiana na kupanga matumizi ya ardhi. Vile vile, mkutano huu ulilenga kujadili upangaji wa matumizi ya ardhi kama njia mojawapo ya suluhisho la migogoro ya ardhi na uwekezaji endelevu katika ardhi nchini.

Akifungua Mkutano huo Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhe. William Lukuvi alisisitiza kuandaliwa kwa mafunzo ya uandaaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi ikiwemo miongozo na sheria za usimamizi wa ardhi kwa wanaosimamia ardhi nchini Mfano, Halmashauri za Wilaya, Vijiji na Viongozi katika ngazi mbalimbali. Pia alisema lazima kuwepo na uratibu wa uandaaji, utekelezaji na usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Mheshimiwa Waziri alisisitiza kuwa asasi za kiraia na wadau wengine wasiandae mipango ya matumizi ya ardhi bila kuwasiliana na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ambayo ndiyo Mamlaka ya kusimamia na kuratibu mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Tume itaelekeza maeneo ya kuandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi kulingana na malengo ya Serikali ili kupunguza migogoro. Mwishowe, Mheshimiwa Waziri alisisitiza umuhimu wa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya pamoja (Joint Land Use Plans); Pia, aliagiza mipango ya matumizi ya ardhi iandaliwe kwa awamu katika kila mkoa; na alipendekeza kuanza na Mkoa wa Morogoro ambapo vijiji vyote viandaliwe mipango ya matumizi ya ardhi; Kuwepo kwa takwimu sahihi za vijiji vyote vilivyoandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Mipango ya matumizi ya ardhi iandaliwe hadi hatua ya Sita ili kusaidia jamii kukaa mahali pamoja na kuongeza tija katika shughuli zao za kiuchumi.

Baada ya majadiliano ya siku mbili, washiriki waliweka makubaliano yatakayohitaji utekelezaji kutoka katika taasisi mbalimbali na kuratibiwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Makubaliano hayo ni haya yafuatayo:

 1. Mkakati wa uratibu wa uandaaji, usimamizi mipango ya ya matumizi ya ardhi uliouhishwa na wadau ukamilishwe na uwezeshwe utekelezaji wake.
 2. Uandaliwe mkakati wa kufikia malengo wa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya wilaya 25 na vijiji 7500 kati ya mwaka 2015-2020.
 3. Uazishwe utaratibu wa kubainisha na kujumuisha kwa pamoja rasilimali fedha, utaalam kutoka kwa wadau kwa ajili ya kuandaa, kutekeleza na kusimamia mipango ya matumizi ya ardhi nchini
 4. Uandaliwe mpango wa kutoa mafunzo kwa wakufunzi juu ya mipango ya matumizi bora ya ardhi ili kuwe na utaratibu mmoja wa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi.
 5. Kuanzisha kanzidata ‘database’ itakayoonyesha idadi ya vijiji vyenye mipango ya matumizi ya ardhi, na njia ya kubadilishana taarifa za mipango ya matumizi ya ardhi baina ya wadau, na asasi za kiraia ili kujua walipo na kazi wanazofanya .
 6. Tume iwe na wawakilishi katika kanda watakao kuwa na jukumu la kusimamia mipango ya matumizi ya ardhi katika kanda hizi.
 7. Mkakati wa mawasiliano wa Tume utafsiriwe na kuwekwa katika lugha rahisi na usambazwe kwa wadau.
 8. Tafiti za kisayansi ziangalie utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi na zihusishe matumizi ya ardhi ya asili (traditional land use practices).
 9. Kuwepo na mikutano ya wadau itakayojadili matokeo ya tafiti hizo na kurejea mipango ya utekelezaji.
 10. OR-TAMISEMI izielekeze Halmashauri za Wilaya kutenga bajeti kwa ajili ya kuandaa na kutekeleza na kusimamia mipango ya matumizi ya ardhi.
 11. Tume iandae mkakati wa uhamasishaji kwa viongozi na Watendaji Wakuu wa Halmashauri za Wilaya na Mikoa.
 12. Wadau wote pamoja na tujikite kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya pamoja (joint land uses).
 13. Vyombo vya habari vitumike katika kuhamasisha wadau wote (serikali, wahisani wa maendeleo, asasi za kiraia) kuongeza bajeti katika sekta ya ardhi hasa upimaji upangaji wa matumizi ya ardhi.
 14. Uandaliwe mkataba wa makubaliano baina ya asasi za kiraia juu ya ubadilishanaji wa taarifa za mipango ya matumizi ya ardhi nchini.
 15. Wadau wa utekelezajii wa programu za mpango wa Taifa wa Matumizi ya Ardhi watafute fedha za kutekeleza programu hizo katika ngazi zao.
 16. Kiundwe kikosi kazi kitakachoratibu utekelezajii wa maazimio ya mkutano huu.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries